ప్రపంచ భూగోళశాస్త్రము 

CHAPTER – 1 మన విశ్వము

CHAPTER – 2 వాతావరణము

CHAPTER – 3 భూస్వరూపశాస్త్రము

CHAPTER – 4 సముద్ర శాస్త్రము

CHAPTER – 5 ప్రపంచ ప్రధాన ప్రకృతిసిద్ద మండలాలు

 

పర్యావరణ శాస్త్రము 

CHAPTER – 1 పర్యావరణము – రకాలు

CHAPTER – 2 ఆవరణ శాస్త్రము

CHAPTER – 3 ఆవరణ వ్యవస్థ – ఆధునిక భావనలు

CHAPTER – 4 పర్యావరణ కాలుష్యము

CHAPTER – 5 కాలుష్య నివారణ

CHAPTER – 6 ప్రపంచ పర్యావరణ సమస్యలు

CHAPTER – 7 పర్యావరణ పరిరక్షణ

CHAPTER – 8 పర్యావరణ ఉద్యమాలు – భారత్

విపత్తులు – నిర్వహణ 

CHAPTER – 1 విపత్తు – పరిచయము

CHAPTER – 2 విపత్తులు – రకాలు

CHAPTER – 3 మానవ సంబంధ విపత్తులు

CHAPTER – 4 ప్రకృతి సంబంధ విపత్తులు

CHAPTER – 5 విపత్తులు – ప్రపంచం, భారత్, రాష్ట్రాలు

CHAPTER – 6 విపత్తు నిర్వహణ – ప్రభుత్వం

CHAPTER – 7 విపత్తు నిర్వహణ – సమాచార వ్యవస్థ

CHAPTER – 8 విపత్తు నిర్వహణ – ఉపగ్రహ సాంకేతికత

CHAPTER – 9 విపత్తు నిర్వహణ – ప్రభుత్వం – ప్రజలు – ఉపశమనం

CHAPTER – 10 విపత్తు నిర్వహణ – ప్రథమ చికిత్స

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

9939 STUDENTS ENROLLED
  © 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

  Pin It on Pinterest

  Share This