భారతదేశము – భూగోళశాస్త్రము 

CHAPTER – 1 భారతదేశము – ఉనికి

CHAPTER – 2 భారతదేశము – నైసర్గిక స్వరూపము

CHAPTER -3 భారతదేశము – శీతోష్ణస్థితి

CHAPTER – 4 అడవులు

CHAPTER – 5 మృత్తికలు

CHAPTER – 6 నదులు

CHAPTER – 7 నీటిపారుదల – ప్రాజెక్టులు

CHAPTER – 8 వ్యవసాయము

CHAPTER – 9 ఖనిజాలు

CHAPTER – 10 శక్తి వనరులు

CHAPTER – 11 పరిశ్రమలు

CHAPTER – 12 రవాణా

CHAPTER – 13 జనాభా

 

ప్రపంచ భూగోళశాస్త్రము 

CHAPTER – 1 మన విశ్వము

CHAPTER – 2 వాతావరణము

CHAPTER – 3 భూస్వరూపశాస్త్రము

CHAPTER – 4 సముద్ర శాస్త్రము

CHAPTER – 5 ప్రపంచ ప్రధాన ప్రకృతిసిద్ద మండలాలు

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

6626 STUDENTS ENROLLED
  © 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

  Pin It on Pinterest

  Share This