మనము – మన పరిసరాలు

1. కుటుంబ వ్యవస్థ – మార్పులు

2. ఆటలు – నియమాలు

3. రకరకాల జంతువులు

4. జంతువుల జీవన విధానము, జీవ వైవిధ్యము

5. మన చుట్టూ ఉండే మొక్కలు

6. దారి తెలుసుకుందామా?

7. ప్రభుత్వ సంస్థలు

8. ఇళ్ళ నిర్మాణము – పారిశుధ్యము

9. మా ఊరు – మా చెరువు

10. మన ఆహారము – మన ఆరోగ్యము

11. ఊరు నుండి ఢిల్లీకి

12. భారతదేశ చరిత్ర – సంస్కృతి

Course Curriculum

కుటుంబ వ్యవస్థ - మార్పులు
కుటుంబ వ్యవస్థ – మార్పులు 00:25:00
కుటుంబ వ్యవస్థ - మార్పులు
Chapter 2 ఆటలు - నియమాలు
ఆటలు – నియమాలు 00:26:00
ఆటలు - నియమాలు

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

499 STUDENTS ENROLLED
© 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

Pin It on Pinterest

Share This