మనము – మన పరిసరాలు

1. కుటుంబము

2. ఎవరేం పని చేస్తారు?

3. ఆడుకుందాం

4. జంతువులు – వాటి నివాసాలు

5. మన చుట్టూ ఉన్న మొక్కలు

6. ఆకులతో అనుబంధము

7. మనము ఏమేమి తింటాము

8. ఆహారపు అలవాట్లు

9. మన గ్రామము

10. రకరకాల ఇళ్లు

11. శుభ్రమైన ఇల్లే అందమైన ఇల్లు

12. మట్టితో చేసిన మాణిక్యాలు

13. రంగురంగుల బట్టలు

14. ఏవేవి ఎక్కడెక్కడ?

15. నీరు – మన అవసరాలు

16. ఊరికి పోదాము

Course Curriculum

CHAPTER 1 కుటుంబము
కుటుంబము పార్ట్ – 1 00:21:00
కుటుంబము పార్ట్ - 1
కుటుంబము పార్ట్ – 2 00:13:00
కుటుంబము పార్ట్ - 1
CHAPTER 2 ఎవరేం పని చేస్తారు?
ఎవరేం పని చేస్తారు? 00:12:00
ఎవరేం పని చేస్తారు?

Course Reviews

5

5
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

572 STUDENTS ENROLLED
© 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

Pin It on Pinterest

Share This

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Never
Remind later
No thanks