10 వ తరగతి 

CHAPTER – 1  భారతదేశము – భౌగోళిక స్వరూపాలు 

Video – 1 – ఉనికి
Video – 2 – part – A  – హిమాలయాలు – హిమాద్రి, హిమాచల్  శ్రేణులు
Video – 3 – part – B – హిమాలయాలు – శివాలిక్,పూర్వాంచల్  శ్రేణులు
Video – 4 –  ఉత్తర మైదానాలు
Video – 5 –  ద్వీపకల్ప పీఠభూమి
Video – 6 –  థార్ ఎడారి, తీర మైదానాలు

CHAPTER – 2   భారత దేశ శీతోష్ణస్థితి

Video – 1 – శీతోష్ణస్థితి, వాతావరణము – ప్రభావితము చేయు అంశాలు
Video – 2 – భారతీయ కల విభజన, వేసవి కాలము, శీతాకాలము
Video – 3 – ఋతుపవనాల ప్రవేశము, నైరుతి ఋతుపవనాలు – ఈశాన్య ఋతుపవనాలు
Video – 4 – భూగోళము వేడెక్కడము – శీతోష్ణస్థితి మార్పులు

CHAPTER – 3  భారత దేశ నదులు, నీటి వనరులు

Video – 1 – హిమాలయ నదులు
Video – 2 – Part – 1 – ద్వీపకల్ప నదులు –   పశ్చిమానికి ప్రవహించే నదులు
Video – 2 – Part – 2 – ద్వీపకల్ప నదులు  – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – గోదావరి  నది
Video – 2 – Part – 3 – ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కృష్ణా   నది
Video – 2 – Part – 4 – ద్వీపకల్ప నదులు-  తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కావేరి, మహా నదులు
Video – 2 – Part – 5 – ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – వంశధార, మార్చిఖండ్, నాగావళి  నదులు
Video – 3 – నీటి వినియోగము – హివారే బజార్ గ్రామము

CHAPTER -4 ప్రజలు – నివాసప్రాంతాలు 

CHAPTER – 5    ప్రజలు – వలసలు 

Course Curriculum

Demo Section
Video – 1 – ఉనికి FREE 00:46:00
Unit- 1 భారతదేశము - భౌగోళిక స్వరూపాలు 
Video – 1 – ఉనికి FREE 00:46:00
Video – 2 – part – A  – హిమాలయాలు – హిమాద్రి, హిమాచల్  శ్రేణులు 00:31:00
Unit 1 VIDEO -2 – part – B – హిమాలయాలు – శివాలిక్,పూర్వాంచల్ శ్రేణులు 00:28:00
ఉత్తర మైదానాలు 00:36:00
ద్వీపకల్ప పీఠభూమి 00:42:00
థార్ ఎడారి, తీర మైదానాలు 00:31:00
UNIT - 2    భారత దేశ శీతోష్ణస్థితి 
శీతోష్ణస్థితి, వాతావరణము – ప్రభావితము చేయు అంశాలు 00:51:00
భారతీయ కాల విభజన, వేసవి కాలము మరియు శీతాకాలము 00:59:00
ఋతుపవనాల ప్రవేశము, నైరుతి ఋతుపవనాలు – ఈశాన్య ఋతుపవనాలు 00:47:00
భూగోళము వేడెక్కడము – శీతోష్ణస్థితి మార్పులు 00:48:00
UNIT - 3 భారత దేశ నదులు, నీటి వనరులు 
హిమాలయ నదులు 00:33:00
ద్వీపకల్ప నదులు – పశ్చిమానికి ప్రవహించే నదులు 00:18:00
ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – గోదావరి నది 00:18:00
ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కృష్ణా నది 00:18:00
ద్వీపకల్ప నదులు- తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – కావేరి, మహా నదులు 00:09:00
ద్వీపకల్ప నదులు – తూర్పునకు ప్రవహించే నదులు – వంశధార, మాచ్ ఖండ్ మరియు నాగావళి నదులు 00:07:00
నీటి వినియోగము – హివారే బజార్ గ్రామము 00:28:00
CHAPTER -4 ప్రజలు - నివాసప్రాంతాలు 
ప్రజలు – నివాస ప్రాంతాలు పార్ట్ -1 00:15:00
ప్రజలు - నివాస ప్రాంతాలు పార్ట్ -1
ప్రజలు – నివాస ప్రాంతాలు పార్ట్ 2 00:50:00
ప్రజలు - నివాస ప్రాంతాలు పార్ట్ 2
ప్రజలు – నివాస ప్రాంతాలు Part – 3 00:27:00
ప్రజలు - నివాస ప్రాంతాలు Part - 3

Course Reviews

5

5
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© 2020. C Guru Academy - CGURU. All rights reserved. Developed by glouniTech

Pin It on Pinterest

Share This